Barvy u Bearded Collií

Alan Burfitt, PhD. (Breaksea), Wendy Hines, MSc. (Ramsgrove)

Jedním z nejpřitažlivějších znaků plemene Bearded Collie je jeho barevná mnohotvárnost (polymorfismus).

Rozsah barev se pohybuje od nejčernější černé k úžasné stříbrošedé a od velmi tmavě čokoládově hnědé po zabarvení do světle růžové barvy šampaňského.

Všechny tyto barvy jsou legální, jsou akceptovány ve výstavním kruhu a jsou považovány za typické pro plemeno.

To, že tento velký rozsah odstínů je výsledkem vzájemného působení pouze dvou nebo tří lokusů (lokus – místo uložení genu na chromozomu) a jejich různými alelami (dědičný základ znaku), je jen důkazem rozmanitosti a možností, které nám příroda nabízí.

V některých oblastech dochází ke zmatkům ohledně nomenklatury barev. V Británii se štěně registruje podle barvy, kterou má  hned po narození,  t.j. černé, modré, hnědé nebo plavé. Přitom se vůbec nebere na zřetel působení modifikujících genů, např. vliv  lokusu G lokusu způsobujícího blednutí nebo šedivění.

Díky tomuto systému lze sledovat dědičnost barvy a je zřejmé, že barva při narození je jednoduše důsledkem kombinace alel ve dvou lokusech. Jednoduše řečeno, dominantní barva je černá (označovaná B) a recesivní barva je hnědá (obvykle se označuje b).

Po bio-chemické stránce, tvorba černého pigmentu zahrnuje řetěz chemických reakcí vedoucí ke jeho vniku a každý krok v tomto procesu obsahuje enzymem zprostředkovanou reakci přispívající ke vzniku konečného černého pigmentu.

V této dráze je celá řada možných  etap a dochází k tomu, že některé z meziproduktů jsou hnědé.

Tak v případě, kdy pes zdědí geny od rodičů, kterým oběma chybí enzym potřebný pro konverzi hnědého pigmentu na černý pigment, zůstane během života hnědý (bb).

Ale v případě, že jeden z rodičů předává gen a druhý ne (Bb), pak potomek bude mít i potřebný enzym a hnědý pigment BUDE konvertován na černý.

Z toho vyplývá, že gen B bude dominantní vůči genu b, protože prostřednictvím konverze hnědého pigmentu na černý dochází k vyjádření informace genu B. (protože svou informaci vyjadřuje prostřednictvím konverze …)

U plemene existuje druhý lokus, který upravuje vyjádření barvy od černé k modré a od hnědé k plavé. Toto je další recesivní gen a vyjadřuje se pouze v homozygotní formě (dd), ačkoliv alela je v populaci široce zastoupená. Dominantní alela D nemá žádný povšimnutelný efekt na homozygotní ani heterozygotní (Dd) formu.

Někteří chovatelé se pokoušejí chovat psy, u nichž bude potlačen výskyt genu způsobujícího šednutí a jejich odchovy tak získají tzv. Stay black“, uhlově černou barvu.

Takoví psi vypadají nádherně a v kruhu okamžitě zaujmou, ale velmi často je jejich srst jemnější, než je obvyklé, může být dokonce tak jemná, že to je pro plemeno netypické a při správném posuzování je penalizována.

Na rozdíl od některých plemen, kde např. spojení dvou blue merle koliíí nebo šeltií může vést k produkci bílých psů, kteří jsou od narození hluší a mohou mít celou řadu jiných problémů, u Bearded Collií, jako plemene, naštěstí neexistují problémy s křížením jakýchkoli barevných kombinací a vzhledem k tomu nejsou žádné takové kombinace z pohledu barev zakázány.

Jednoduše řečeno, výsledkem výskytu  různých alel v populaci černá barva ( nebo břidlicová, jak se obecně říká té formě, kde je šednoucí lokus aktivní) je nejčastěji se vyskytující barvou a díky tomu mnoho, nebo většina spojení bude zahrnovat černého rodiče, ale kombinace jiných barev nejsou výjimečné a ve většině zemí jsou takové kombinace vítané.

Protože všechny barvy jsou legální a neexistuje žádné omezení z hlediska kombinací, je normální vybírat partnery na základě vícera důležitých faktorů, např. typu, tvaru hlavy, žeber apod. spíš, než JEN podle toho, jak vypadají navenek, tzn., jakou mají barvu, což při formování psa, jako jednotlivce, má jen malou důležitost. Zakázat kombinaci dvou jednotlivců jednoduše na základě barvy srsti  je naprosto  svévolné a nesmyslné v rámci zlepšení chovatelského programu.

Genofond u Bearded Collií je poměrně malý.

V rámci plemene je asi 17 zakládajících jedinců, z nichž ne všichni široce přispěli k dnešním generacím. Důsledkem omezení chovu na jedincích  na základě pouze jednoho z 30 000 nebo více lokusů nedává žádný smysl, zvláště tehdy, když tento lokus obsahuje alely, které nemohou žádnému chovatelskému programu ublížit.

Odůvodněné je omezit chov u jedince,  jehož potomci vykazují nějaké vady, např. špatné kyčle, špatnou stavbu těla, opakovaně chybějící zuby, ale omezovat chov jedině kvůli barvě srsti je nelogické a mělo by se tomu zabránit.

Majitel psa, který opakovaně produkuje potomky špatného typu z hlediska plemene, by si měl velmi dobře rozmyslet stažení takového zvířete z chovu.

Avšak nutit jedince k omezení kombinací partnerů pouze kvůli tomu, že má takovou nebo takovou barvu nemá žádný smysl.

Colour in Bearded Collies

 One of the most appealing features of the bearded Collie as a breed is the wide range of Colour Polymorphism exhibited by the breed.

 Colours range from the blackest of Blacks to a Stunning silvery grey and from a Dark, dark chocolate brown to the palest of champagne pinks

 All these colours are legal and accepted in the show ring and are regarded as typical of the breed.

That this wide range of shades is produced from the interaction of just 2 or three loci and their various alleles is testimony to the variety of possibilities in nature.

There has been confusion in some areas regarding nomenclature applied to colour

 In the UK it is normal to register puppies by the colour at birth, I.e. Black Blue Brown and Fawn, giving no regard to the actions of the modifying genes such as the action of the paling or greying locus G locus

This allows a researcher to follow the inheritance of colour in a properly recorded system and it is clear that the birth colours are simply the effect of combinations of alleles at 2 loci.. Simply put the dominant colour is black (denoted by B) and the recessive colour is Brown (usually shown as b)

This occurs because bio-chemically, production of black pigment involves a chain of chemical reactions towards the final black pigment and each step along the pathway involves an enzyme mediated reaction towards the final Black pigment

 There are a number of potential stages in this pathway and some of the intermediate products are brown

Thus if a dog inherits genes from its parents which both lack the enzyme necessary to convert the Brown pigment to Black it will remain a brown in life(bb)

 But if one parent gives the gene and one does not (Bb) then it will have the necessary enzyme and the brown pigment will be converted to black.

 Hence the B gene will be dominant over the b gene because it allows the expression of its characteristics (by converting the brown pigment to black.)

 A second Locus exists in the breed which modifies the expression of the Colour from Black to Blue and from Brown to Fawn. This is another recessive gene and is only expressed on homozygous form (dd), although the allele is widely distributed in the population. The dominant D allele shows no noticeable effect in homozygous (DD) or heterozygous (Dd) form.

Some breeders have tried to breed for dogs which lack the greying gene and are known as “Stay Blacks”

 These dogs are striking to look at in the ring but it is very often to be noted that they have a finer than usual coat texture and it may often be so soft that it is atypical of the breed and is faulted by correct judging.

Unlike some breeds, where mating of (for example) 2 Blue Merle Collies or Shelties can lead to the production of White dogs which are deaf at birth and can often have other problems, Bearded Collies as a breed are fortunate that no such problems exist with mating crosses of any colour combinations and as such no such breeding combinations are prohibited on the grounds of colour.

Simply as a result of the frequency of the different Alleles in the population Blacks ( or Slates as they are more usually known where the Greying (G) locus is active) are the most common colour found and as such many or most matings will involve one black parent but it is not unknown to use any combination of colours and in most countries all such combinations are welcomed.

 Since all colours are legal and there is no restriction on combinations it is normal to select partners on the basis of more important factors such as breed  type, shapes of rib head etc rather than simply the “window dressing” of overall colour, which in the make up of the dog as an individual is of little importance. To ban the combination of two individuals simply on the basis of coat colour is totally arbitrary and senseless in terms of improving a breeding program.

The gene pool in bearded Collies is fairly small

 There are about 17 founder individuals in the breed, many of which did not contribute widely to the resulting generations. As a consequence to restrict the breeding of one individual simply on the basis of one of its 30,000 or more loci makes no sense, especially when that locus contributes alleles which do no harm to the breed or to any breeding program.

 It makes sense to restrict breeding were the individual animal is showing offspring which do not overall improve matters, e.g. produces bad hip, poor structure or regularly results for example in offspring with missing teeth but to restrict its breeding simply on the basis of coat colour makes no logical sense and should be avoided

 An owner with a dog that regularly produces offspring with poor breed type would be well thought of if they were to remove such an animal from public stud.

 To force an individual to restrict the breeding combinations of a dog simply because it is a certain colour makes no sense and should be avoided

Alan Burfitt (Breaksea)
Wendy Hines (Ramsgrove)